Başvuru | Bize Ulaşın | Web Mail
 
 
Reklam

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin
artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında
personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık
riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardım eğitici eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardımcı
yetiştirilmesi ile bu eğitimleri düzenleyecek merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi
ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ilkyardım ile ilgili eğitimleri düzenleyerek yetki belgesi
verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel
hukuk tüzel kişilerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 6/4/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sağlık Bakanını,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Denetim ekibi: En az biri ilkyardım eğitmeni yetki belgeli eğitmen olmak üzere, sağ-
lık personelinden oluşan iki kişilik ekibi,
ç) Genel Müdürlük: Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık gö-
revlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini
önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle
yapılan ilaçsız uygulamaları,
e) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya
tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım
eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiyi,
f) İlkyardım eğitici eğitmeni: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş
ilkyardım eğitmenlerinden, Genel Müdürlükçe düzenlenen eğitici eğitmeni eğitim programına
katılarak yetki belgesi almış kişiyi,
g) İlkyardım eğitimi: İlkyardım eğitimcileri tarafından Bakanlıkça onaylanmış müfredatlar
ile verilen eğitimi,
ğ) İlkyardım eğitmeni: Eğitici eğitimi veren merkezlerden eğitim alarak ilkyardım eğitmeni
olarak yetki belgesi düzenlenmiş, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının
Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre, sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan
diğer meslek mensupları sınıfına giren kişiyi,
h) Merkez: İlkyardım eğitimi ve/veya ilkyardım eğitici eğitimi vermek amacıyla faaliyet
gösteren ilkyardım eğitim merkezi ve ilkyardım eğitici eğitim merkezini,
Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429
ı) Merkez yetkilileri: Merkezin yasal sahiplerini,
i) Mesul müdür: Sağlık alanında en az ön lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve en az 1 yıllık
ilkyardım eğitmeni yetki belgesine sahip kişiyi,
j) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,
k) Sınav gözetmeni: Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında görev yapan
yetki belgeli ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitici eğitmenini,
l) Sınav gözetmen ekibi: En az iki kişilik sınav gözetmeninden oluşan ekibi,
m) OED: Otomatik Eksternal Defibrilatörü,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezlerinin Özellikleri ile Merkez Açma ve Kapama İşlemleri
Merkez açma yetkisi bulunanlar
MADDE 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel ki-
şilerinden bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar ilkyardımcı ve ilkyardım eğitmeni yetiştirmek
amacıyla merkez açabilir.
(2) Merkezler, bağımsız olarak veya başka bir özel/kamu eğitim kurumunda program
ilavesi olarak açılabilir.
(3) Genel Müdürlük ve müdürlükler, ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi dü-
zenleyebilir.
(4) Müdürlükler, ilkyardım eğitici eğitimini Genel Müdürlüğün onayı ile düzenleyebilir.
(5) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi Genel Müdürlükçe düzenlenir.
Eğitim salonu özellikleri
MADDE 6 – (1) İlkyardım eğitimi, azami 20 kişinin eğitim görebileceği, katılımcıların
tamamının birbirlerini görebilmeleri için masa ve sandalyelerin ‘U’şeklinde düzenlendiği, orta
kısımda uygulamaların yapılabilmesine imkân veren en az 20 metrekarelik eğitim salonu bulunan,
idare odası, eğitmen odası, lavabo, tuvalet ve katılımcıların dinlenme alanının bulundu-
ğu, kişi başına asgari 3,5 metre kare kullanım alanı olan mekanlarda verilir.
(2) Merkezler eğitimlerini, yukarıdaki eğitim salonu özelliklerini taşıması şartı ve Mü-
dürlüğün onayı ile aynı il sınırları içinde diğer uygun yerlerde de verebilirler.
(3) Genel Müdürlük, müdürlükler, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversitelerin sağlık
ile ilgili fakülte ve yüksekokulları, Kızılay Genel Müdürlüğü ve halk eğitim müdürlükleri birinci
fıkrada belirtilen eğitim salonu özelliklerini taşıması halinde, asli hizmetlerini verdikleri
alanlarda da eğitim düzenleyebilir.
(4) Bu Yönetmelikte belirtilen eğitim malzemeleri eğitim salonunda hazır bulundurulur.
İlkyardım eğitim merkezi açma başvuru işlemleri
MADDE 7 – (1) İlkyardım eğitim merkezi açmak isteyen kişi aşağıdaki belgelerle mü-
dürlüğe başvurur:
a) İlkyardım eğitim merkezinin unvanı, sahibi veya sahiplerini, faaliyet göstereceği adresi,
telefonu belirten ve açılış ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden başvuru dilekçesi.
b) İlkyardım eğitim merkezi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; şirketin kuruluş
statüsü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi örneği.
c) Vakıf veya dernekler tarafından açılacak ise, tüzük veya ana sözleşmenin vakıf ya
da dernek yöneticisi tarafından onaylanmış bir örneği.
ç) Mesul müdürün ve çalışacak eğitmenlerin kimlik örneği.
d) Görev yapacak eğitmenlerin ve mesul müdürün ilkyardım eğitmeni yetki belgelerinin
birer örneği.
29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3
e) Görev yapacak eğitmenlerin, çalışmak istediğini beyan eden dilekçesi.
f) İlkyardım eğitim merkezinin bütün odalarının metre karesini gösterir krokisi.
g) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından imzalanmış araç, gereç ve malzeme listesi
(Ek- 5).
ğ) İlkyardım uygulamaları eğitim kitabı ve sunum CD’si.
h) İlgili mevzuata göre, yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden
alınan belge.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak ilkyardım eğitim merkezleri, birinci fıkranın
(a), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler ile müdürlüğe başvuru yapar.
İlkyardım eğitici eğitim merkezi açma başvuru işlemleri
MADDE 8 – (1) İlkyardım eğitici eğitim merkezi açmak isteyen kişi aşağıdaki belgelerle
müdürlüğe başvurur:
a) İlkyardım eğitim merkezi açılış işlemleri ile ilgili 7 nci maddenin birinci fıkrasının
(a), (b), (c), (ç), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde istenilen belgeler.
b) Görev yapacak eğitici eğitmenlerinin, ilkyardım eğitici eğitmeni yetki belgelerinin
birer örneği.
c) İlkyardım uygulamaları kitabı, ilkyardım eğitim becerileri kitabı ve sunum CD’leri.
(2) İlkyardım eğitim merkezi bünyesinde ilkyardım eğitici eğitim merkezi açılacak ise;
açılış işlemleri ile ilgili (b) ve (c) bentlerine ilaveten ilkyardım eğitim merkezinde çalışmakta
olan mesul müdürün mesul müdürlük belgesi, eğitici eğitmenlerinin kimlik örneği ile çalışmak
istediğini beyan eden dilekçesi ve ilkyardım eğitim merkezi adına hazırlanmış yetki belgesinin
bir örneği ile müdürlüğe başvuru yapar.
Merkez kapama başvuru işlemleri
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki merkezlerin kapanma işlemleri aşağıda
belirlenen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilir:
a) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından, kapanma işlemini talep ettiğini bildirir
dilekçe ile birlikte müdürlük tarafından düzenlenmiş tüm belgeler müdürlüğe teslim edilir.
b) Müdürlük, ilkyardım eğitim merkezinin tüm belgelerini iptal ederek kapatma işlemini
gerçekleştirir ve Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir.
c) İlkyardım eğitici eğitimi yetki belgesinin iptali için; belgenin aslı müdürlük aracılığı
ile Genel Müdürlüğe gönderilir. Yetki belgesi iptali Genel Müdürlükçe yapılır.
ç) Merkez sahibi veya mesul müdür tarafından sınav kâğıtları, denetim formları ve tüm
eğitim dokümanları müdürlüğe teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvurunun Değerlendirilmesi ve Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları
Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Başvuru dosyaları 30 iş günü içerisinde müdürlük tarafından incelenir.
(2) Başvuru dosyaları uygun görülen merkezlerin, fiziki alan ve ilkyardım araç-gereçleri
müdürlük denetim ekibince yerinde görülerek incelenir. İnceleme neticesinde ön inceleme raporu
hazırlanır (Ek-8c). Ek..likleri var ise yazılı olarak bildirir, bu ek..liklerin giderilmesi
için denetleme formunda belirtilen süreler verilir.
a) İlkyardım eğitim merkezleri için; ilkyardım eğitim merkezi yetki belgesi (Ek-1a),
mesul müdürlük belgesi (Ek-2) ve ilkyardım eğitmeni çalışma belgesi (Ek-4a) Müdürlükçe dü-
zenlenir.
b) İlkyardım eğitici eğitim merkezleri için; Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen
başvurular, ön inceleme raporu (Ek-8c) ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygun bulunan
Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429
başvurulara Genel Müdürlükçe ilkyardım eğitici eğitim merkezi yetki belgesi (Ek- 1b) düzenlenerek
müdürlüğe gönderilir. Müdürlük tarafından; mesul müdürlük belgesi (Ek-2) ve ilkyardım
eğitici eğitmeni çalışma belgesi (Ek- 4b) düzenlenir.
(3) Merkezler için düzenlenen belgeler merkez sahibine veya mesul müdüre imza kar-
şılığında verilir.
Müdürlüğün görev ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Müdürlüğün görevleri;
a) Merkezlerin açılış, işleyiş, denetim ve kapanış işlemlerini yapmak,
b) Başvuruda bulunan merkezlere denetim ekibi görevlendirmek,
c) Başvurusu uygun bulunan ilkyardım eğitim merkezleri için yetki belgesi düzenlemek,
ç) Planlanan ilkyardım eğitici eğitimlerinde, katılımcı listelerinin bu Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere uygun olduğunu onaylamak,
d) Sınavlarda, her 21 (yirmibir) kişiye 1 (bir) sınav gözetmen ekibi olacak şekilde gö-
revlendirme yapmak,
e) Müdürlükte gözetmen olarak görev yapacakların listesini hazırlamak, listeden sıra
ile denetmen görevlendirmek, listedeki tüm gözetmenler bitmeden liste başına dönmemek,
f) Özel bir merkezde eğitmenlik yapanları denetmen ya da gözetmen olarak görevlendirmemek,
g) Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak yetki belgesi almış kamu personeli eğitimcilerinden,
başarılı olduğu sınav tarihinden itibaren belge geçerlilik süresince görev yapmayı
kabul ettiklerine ilişkin taahhütname almak,
ğ) İlkyardımcı yetki belgesi ve ilkyardımcı kimlik belgesini onaylamak,
h) Merkez tarafından gönderilen ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimine ait
kayıtları kontrol ederek belge numarası vermek ve bir örneğini merkeze göndermek (Ek- 6a
ve Ek-6b),
ı) Müdürlükçe düzenlenen ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimine ait kayıtları
tutmak (Ek- 6a ve Ek-6b),
i) Merkezler tarafından hazırlanarak gönderilen tüm kayıtları tutmak (Ek- 6a), (Ek-6b),
(Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-6e),
j) İlkyardım eğitmeni yetki belgesini onaylamak, güncelleme ile ilgili işlemleri yapmak,
k) Eğitim konuları ve ilkyardım eğitiminde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde
Genel Müdürlükçe yapılan güncellemeleri duyurmak,
l) Merkezlere ait eğitim kitabı ve sunum CD sini inceleyerek uygun olanları onaylamak,
m) Kapatma işlemleri tamamlanan merkezlere, kapanma işlemlerinin tamamlandığını
resmi yazı ile en geç on beş gün içinde bildirmek.
(2) Bu görevleri müdürlük adına, Acil Sağlık Hizmetleri ya da Acil ve Afetlerde Sağlık
Hizmetleri Şube Müdürlüğü yürütür.
Sınav gözetmen ekibinin sorumlulukları
MADDE 12 – (1) Sınav gözetmen ekibinin sorumlulukları:
a) Sınava alınacak katılımcıların nüfus cüzdanı veya fotoğraflı resmi kimliklerini kontrol
ederek sınava almak.
b) Sınav başlamadan önce sınav süresi ve kurallarını katılımcılara açıklamak.
c) Kurallara uyulmaması halinde sınavın sonlandırılacağı konusunda ön bilgi vermek.
ç) Sınav kurallarına aykırı davranışta bulunan katılımcıların, sınavını sonlandırmak ve
sınavı sonlandırılan katılımcı hakkında tutanak tutarak, müdürlüğe teslim etmek.
d) Teorik sınavının usulüne uygun yapılmasını sağlamak.
29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5
e) Merkez eğitmenlerince yapılan uygulamalı sınavlarda gözetmen olarak bulunmak
ve uygulama sınavını merkez eğitmeni ile birlikte sonuçlandırmak.
f) Yapılan sınav türüne uygun tutanak formunu (Ek-7a veya Ek-7b) tutmak, bir nüshasını
merkeze, bir nüshasını müdürlüğe teslim etmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerin Çalışma Esasları ve Personel Standartları
Eğitmen sayısı
MADDE 13 – (1) Merkezler, ilkyardım eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitimi programlarında,
her 7 (yedi) katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışır.
Katılımcı sayısı
MADDE 14 – (1) İlkyardım eğitimi, ilkyardım eğitici eğitimi ve ilkyardım eğitici eğitmeni
eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 21 kişidir.
Mesul müdürün görev ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Mesul müdür sadece bir merkezde müdürlük görevini üstlenebilir.
İdari işlerden bizzat, eğitim ile ilgili işlerden ise eğitmenlerle birlikte sorumludur.
(2) Mesul müdür, müdürlük yaptığı merkezde eğitmenlik de yapabilir.
(3) Mesul müdürün görevleri:
a) Merkezin açılış ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek.
b) Eğitimlerin standartlara uygun yapılmasını sağlamak, iç denetimleri yürütmek.
c) Eğitimleri planla.. çalışmaları düzenlemek.
ç) Eğitimler sırasında merkezde tam zamanlı bulunmak.
d) Düzenlenecek eğitimleri ve katılımcı listelerini yazılı olarak en geç bir gün öncesinden
müdürlüğe bildirmek.
e) Denetim ve sınavlarsırasında yetkililere eşlik etmek, gereken bilgi ve belgelerisunmak.
f) Şirket ortaklarında meydana gelen değişiklikleri on beş gün içinde müdürlüğe bildirmek.
g) İlkyardım eğitmeni, eğitici eğitmeni ve merkezin adres değişikliklerini on beş gün
içinde müdürlüğe bildirmek.
ğ) Merkezde çalışması sonlanan eğitimcilerin çalışma izin belgelerini bir hafta içerisinde
müdürlüğe iade etmek.
h) Düzenlenen eğitimlerin kayıtlarını tutmak ve müdürlüğe göndermek (Ek- 6a), (Ek-6b),
(Ek-6c), (Ek-6d), (Ek-6e).
ı) Kayıtların bir örneğini on yıl süre ile saklamak.
i) Sınav kağıtlarını ilkyardımcı belgesi geçerlilik süresi boyunca saklamak, Genel Mü-
dürlüğün ve müdürlüğün denetimine açık tutmak.
j) Merkezin kapanması durumunda, on beş gün içerisinde katılımcılara ait sınav kağıtları
ve tüm evrakları müdürlüğe, yönetim değişikliği durumlarında da yeni yönetime teslim etmek.
k) Merkez adına düzenlenmiş açılış belgelerinin asıllarının idari odada asılı bulundurulmasını
sağlamak.
l) İlkyardımcı yetki belgelerini eğitmen ile birlikte imzalamak ve müdürlüğün onayına
sunmak.
m) Eğitici eğitimi yetki belgesi uzatma işlemlerini yapmak.
n) İlkyardım ve ilkyardım eğitici eğitimi sınavlarında başarısız olan kişilere kursa katıldığına
dair yazı düzenlemek görevlerini yerine getirir.
Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429
Merkez yetkililerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Mesul müdürün raporlu veya izinli olması durumunda yerine vekalet
edecek eğitmenin kimlik bilgileri ve vekalet süresi iki gün içerisinde müdürlüğe bildirilir.
(2) Mesul müdürün görevinin sona ermesi durumunda yeni mesul müdür görevlendirilmesinin
yazılı bildirimi yedi gün içerisinde Müdürlüğe yapılır.
Eğitici eğitmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 17 – (1) Eğitici eğitmeni;
a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır,
b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlar,
c) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları, mesul müdüre yazılı olarak bildirir,
ç) İlkyardım eğitmeni yetki belgesini mesul müdür ile birlikte imzalar ve müdürlüğün
onayına sunar.
(2) Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ile sağlık alanında eğitim veren fakülte
ve yüksekokullarında açılacak olan ilkyardım eğitici eğitim merkezlerinde eğitmenlik yapacak
uzmanlığını almış öğretim üye ve öğretim/eğitim görevlilerinden eğitici eğitmeni yetki belgesi
istenmez.
İlkyardım eğitmeninin görev ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) İlkyardım eğitmeni;
a) Kendi adına düzenlenmiş çalışma belgesi ile çalışır,
b) Eğitimlerin standartlara uygun verilmesini ve sürdürülmesini sağlar,
c) Kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıkları mesul müdüre yazılı olarak bildirir,
ç) İlkyardımcı yetki belgesini mesul müdür ile birlikte imzalar ve Müdürlüğün onayına
sunar.
(2) Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ile sağlık alanında eğitim veren fakülte
ve yüksekokullarda açılacak olan ilkyardım eğitim merkezlerinde, eğitmenlik yapacak uzmanlığını
almış öğretim üye ve öğretim/eğitim görevlilerinden ilkyardım eğitmeni yetki belgesi istenmez.
İlkyardımcı bulundurulması
MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;
a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
bulundurması zorunludur.
(2) Özel güvenlik ve sürücü kursları gibi ilkyardım eğitiminin zorunlu olarak verildiği
kurslarda ilkyardım eğitimlerinin, bu Yönetmeliğe göre yetki belgesi almış eğitimciler tarafından
verilmesi zorunludur.
(3) Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programı dahilinde, ilkyardım eğitimi verecek öğretmenlerin
16 saatlik ilkyardım eğitimini almaları zorunludur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim Standartları ve Süreleri, Eğitim Konuları, Yeterlilik,
Belge/Yetki Belgesi, Ücretler
Eğitim süreleri ve standartları
MADDE 20 – (1) Yapılacak tüm eğitimlerde Genel Müdürlükçe hazırlanmış eğitim kitapları
ve sunum CD’leri kullanılır.
(2) Eğitim süreleri;
a) İlkyardım eğitimi 16 saat,
29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 7
b) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,
c) OED eğitimi 2 saat,
ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,
d) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,
e) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,
olarak düzenlenir.
(3) Eğitici eğitmeni standardı;
a) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimine katılabilmek için, Bakanlık ve müdürlük personeli
için ilkyardım eğitmeni olarak en az on, diğer eğitmenler için en az yirmi yetki belgeli ilkyardımcı
eğitimi verdiğinin belgelendirilmesi ile en az iki yıllık ilkyardım eğitmeni yetki belgesine
sahip olması şartı aranır.
Eğitim konuları
MADDE 21 – (1) Eğitim konuları, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Genel
Müdürlük tarafından belirlenir.
(2) Merkezler eğitimlerinde standartları Bakanlıkça belirlenen ve müdürlük tarafından
onaylanan eğitim kitabı ve sunum CD’sini kullanır.
(3) Eğitimlerin içeriği:
a) İlkyardım eğitimi için; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği ve havayolu
tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında
ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım,
acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde
ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak, buruna yabancı
cisim kaçmasında ilkyardım konularıdır.
b) Temel yaşam desteği eğitimi için; erişkinde temel yaşam desteği, çocuklarda temel
yaşam desteği, bebeklerde temel yaşam desteği konularıdır.
c) OED eğitimi için; OED tanıtımı, otomatik eksternal defibrilatörün kullanıldığı durumlar
ve otomatik eksternal defibrilatör uygulaması konularıdır.
ç) Afetlerde ilkyardım eğitimi için; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda
ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri konularıdır.
d) İlkyardım eğitici eğitimi için; ilkyardım konularına ilaveten; yetişkin eğitimi, iletişim
becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması,
gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe
dayalı değerlendirme araçları konularıdır.
e) İlkyardım eğitimci eğitmeni için; eğitim programı oluşturma süreci, eğitimde ihtiyaç
belirleme, eğitim içeriği analizi, eğitim kurs modelinin oluşturulması konularıdır.
(4) Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu
yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir.
Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere
uygulatılır.
(5) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce standart ilkyardımcı sertifikası olup güncelleme
zamanı gelenlerin 8 saatlik güncelleme eğitimine katılmaları halinde, belgeleri güncellenir.
(6) Genel Müdürlük, gerekli görülen hallerde bu Yönetmelikte belirtilen eğitimler, eğitim
konuları ve eğitimde kullanılacak malzeme, araç ve gereçler listesinde güncelleme yapabilir.
Söz konusu değişiklikler Genel Müdürlükçe duyurulur.
Yeterlilik
MADDE 22 – (1) İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması zorunludur.
(2) Katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.
Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429
(3) Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların
her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda
başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.
(4) Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan
katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.
(5) Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar.
İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Ki-
şinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız
olan katılımcı yeniden eğitime katılır.
(6) Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gö-
zetim ekibince belirlenir.
(7) Uygulama sınavları; temel yaşam desteği (yetişkin, çocuk, bebek), hava yolu tıkanıklığı
ve araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydı ile beceri gerektiren diğer
konularda yapılır. Konu başlıkları sınav gözetim ekibince belirlenir.
(8) OED eğitimine sadece güncel ilkyardımcı belgesi ve eğitmen yetki belgesi olanlar
katılabilir. Eğitimde yalnızca uygulamalı sınav yapılır. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı
sayılmaları için, 100 (yüz) tam puan almış olmaları şartı aranır.
(9) Teorik ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde; hafta sonu veya mesai saatleri
dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.
(10) Sınavlar, eğitim bitiş tarihinden sonra en fazla otuz gün içinde yapılır.
İlkyardımcı belgesi/yetki belgesi
MADDE 23 – (1) İlkyardımcı belgesi/yetki belgeleri:
a) İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben
en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde
güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.
b) İlkyardım eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik süresi
biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 15 eğitim (belgeli/yetki belgeli)
verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan
belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin bitimini
takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme eğitimi
almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.
c) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgelerinin geçerlilik süresi beş yıldır. Geçerlilik
süresi biten yetki belgesi sahiplerinin, belge geçerlilik süresi içinde en az 5 eğitim (belgeli/yetki
belgeli) verdiklerini belgelemeleri durumunda, güncelleme veya eğitim tekrarına gerek kalmadan
belgeleri yenilenir. Eğitim vermeyen yetki belgesi sahiplerinin belge geçerlilik süresinin
bitimini takiben en geç üç ay içerisinde güncelleme eğitimi alması zorunludur. Güncelleme
eğitimi almayanların yetki belgeleri geçersiz sayılır.
ç) Güncelleme eğitimine katılan kişilere ait yetki belgeleri belge geçerlilik süresi kadar
uzatılır.
d) İlkyardım eğitimci eğitmeni yetki belgesi sahipleri, ilkyardım eğitmeni yetki belgesi
sahibi sayılırlar.
e) (Ek-3a) ve (Ek-3c)’de yer alan ilkyardımcı belgesi/yetki belgesi ile (Ek-3b)’de yer
alan ilkyardımcı kimlik belgesi, merkez veya müdürlük, (Ek-3e), (Ek-3f) ve (Ek-3g)’de yer
alan belgeler ise merkez tarafından hazırlanır.
f) Merkezler kendi hazırladıkları ilkyardımcı belgesi ile eğitmen yetki belgesinde, Bakanlık
logosu ile birlikte kendi logosunu da kullanabilir.
29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9
Merkezlerin çalışma saatleri ve eğitim planları
MADDE 24 – (1) Merkezler, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışırlar. Çalışma saatlerini
belirleyip müdürlüğe bildirirler.
(2) Beyan ettikleri çalışma saatleri süresince Genel Müdürlük ve müdürlük denetimine
açık olmak zorundadır.
(3) Düzenleyecekleri ilkyardım eğitimlerini en az bir iş günü öncesinde müdürlüğe bildirmek
zorundadır.
(4) Düzenleyecekleri ilkyardım eğitici eğitimlerini en az üç iş günü öncesinde müdürlüğe
bildirmek ve onay almak zorundadır.
(5) Eğitim iptallerini, iptal gerekçesi ile birlikte, iptal kararı verildiği gün müdürlüğe
yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Ücretler
MADDE 25 – (1) Ücret tespit komisyonunca (Ek-9)’da yer alan konulara ait ücretler
belirlenir. Komisyon, her merkezin mesul müdürü veya bir temsilcisi, il ticaret odasından bir
temsilci ile acil ve/veya afetlerde sağlık hizmetleri şube müdüründen oluşur. Komisyona, il
sağlık müdürü veya görevlendireceği il sağlık müdür yardımcısı başkanlık eder. Merkezlere,
komisyon toplantısına katılımları hakkında yazılı bildirim yapılır. Komisyonca; fiyat endeksleri,
yerel koşullar, emsal ücretler ve benzeri göz önünde bulundurularak değerlendirilir ve ücretler
tespit edilir. Komisyonca tespit edilen ücretler, tüm katılımcılar tarafından imza altına alınır
ve ilin sağlık müdürü tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Onaylanan ücretlerin bir örneği
(Ek-9) Genel Müdürlüğe gönderilir.
(2) Her yılın ocak ayı başından şubat ayı sonuna kadar ücret tespit komisyonu toplanır.
Ücret tespitleri yıllık olarak yapılır.
(3) Süresi içerisinde ücret tespit komisyonu oluşturulamaz ise bir önceki yılın ücreti
geçerlidir.
(4) İlkyardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için katılımcılardan alınacak
sınav ücreti ile sınavlarda görev alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretler Bakanlıkça belirlenir.
(5) Temel Yaşam Desteği ve Afetlerde İlkyardım Eğitimi ücretsizdir.
ALTINCI BÖLÜM
Kayıt, Arşiv, Denetim ve Kapatma İşlemleri
Kayıt ve arşiv
MADDE 26 – (1) İlkyardım eğitimci eğitmeni kayıtları Genel Müdürlükçe tutulur.
Denetim
MADDE 27 – (1) Merkezler, Genel Müdürlük veya müdürlük denetim ekipleri tarafından
denetlenir.
a) Olağan denetim; müdürlük tarafından yılda en az 2 kez yapılır.
b) Olağandışı denetim; Genel Müdürlük veya müdürlüğün talebi, şikayet veya soruş-
turma üzerine lüzumu halinde yapılır.
c) Denetimlerde, denetleme formları (Ek-8a), (Ek- 8b) kullanılır. Denetimler bu formlarda
yer alan hususlara göre yapılır.
ç) Denetimlere merkezi temsilen, mesul müdür veya yerine vekalet eden kişi katılır ve
sonuç raporlarını imzalar.
Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 29 Temmuz 2015 – Sayı : 29429
YEDİNCİ BÖLÜM
Yasaklar, Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme
Yasaklar
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren merkezler, bu Yönetmelik
hükümlerine ve aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadır.
(2) Merkezler;
a) Müdürlükçe onaylanmış eğitim müfredatı haricinde kaynak kullanamaz.
b) Yetki belgesi almadıkça eğitim için katılımcı kaydı yapamaz ve eğitime başlayamaz.
c) Çalışma belgesi olmayan eğitmen çalıştıramaz.
ç) Resmi kurum ve kuruluşlarca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz.
d) Dış tabelalarında ve basılı evraklarında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvan dı-
şında başka isim ve unvan kullanamaz.
e) Müdürlükçe onaylanan ücretlerin üzerinde ücret talep edemez.
f) Bünyesinde olmayan faaliyetler konusunda reklam veremez.
g) Eğitim salonlarında, eğitimler sırasında eğitim malzemeleri dışında malzeme bulunduramaz.
(3) Mesul müdür, başka bir merkezde eğitmenlik yapamaz.
Müeyyideler
MADDE 29 – (1) Merkez sahibi ve mesul müdürüne ulaşılamayan, yetki belgesinde
belirtilen adreste bulunmayan veya kapatılmasına dair başvuruda bulunulmadan kapandığı tespit
edilen merkezler; on beş gün içerisinde müdürlükçe iki kez denetlenir ve merkezin adreste
faaliyet göstermediği tutanak altına alınır. Merkez adına kapatma başvurusu aranmaksızın sü-
rekli kapatma işlemi gerçekleştirilir ve Genel Müdürlüğe bildirilir.
(2) Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket
edenlere denetim formunda (Ek-8a) yer alan hükümler uygulanır.
(3) Bakanlıkça düzenlenen eğitimlere katılarak yetki belgesi almış kamu personeli eğitimcilerinden;
müdürlükçe, belge geçerlilik süresince görev yapmayı kabul ettiklerine ilişkin
taahhütname alınır. Taahhüt süresinden önce kamudan istifa eden personelden eğitim ücreti
alınır.
Reklam, tanıtım ve bilgilendirme
MADDE 30 – (1) Merkezler tarafından, ilkyardım ve kazalardan korunma ve önlemeye
yönelik bilgiler içeren broşür, afiş ve tanıtım videosu hazırlanabilir, Müdürlüğün onayından
sonra kullanılabilir.
(2) Merkezler, üniversiteler, dernekler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşları,
mevzuat şartlarını yerine getirmek ve müdürlükten izin almak koşulu ile ücretsiz temel
yaşam desteği eğitimi, ilkyardımla ilgili halka yönelik özendirici faaliyetler, tanıtımlar ve sosyal
sorumluluk projeleri yürütebilirler.
(3) Merkezler; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici ve yanlış yönlendirici reklam, tanıtım
ve bilgilendirmede bulunamazlar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31 – (1) 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut sertifikalar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların
geçerlilik süresi belgede yazılı süre kadardır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce alınan sertifikaların güncellemesi yapıldığında
geçerlilik süresi, bu Yönetmelikçe tanımlanmış süreler kadardır.
Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Sitede kayıtsız olarak olarak gezinmektesiniz.
Sayın ziyaretçimiz size üye olmanızı tavsiye ederiz.

Yorumlar:

Yorum ekle
Alıntı
 • Grubu: Ziyaretçi
 • ICQ:
 • Kayıt tarihi: --
 • Durumu:
 • Yorumları: 0
 • Makaleleri: 0
^
<a href="http://redbus.ru/user/saneswhext/">http://redbus.ru/user/sane
swhext/</a>
Alıntı
 • Grubu: Ziyaretçi
 • ICQ:
 • Kayıt tarihi: --
 • Durumu:
 • Yorumları: 0
 • Makaleleri: 0
^
<a href="http://first-news.ru/user/chupaeroff/">http://first-news.ru/u
ser/chupaeroff/</a>
Alıntı
 • Grubu: Ziyaretçi
 • ICQ:
 • Kayıt tarihi: --
 • Durumu:
 • Yorumları: 0
 • Makaleleri: 0
^
<a href="http://dostupniy-turizm-dlya-vseh.ru/user/hlebodiork/">http:/
/dostupniy-turizm-dlya-vseh.ru/user/hlebodiork/</a>
Alıntı
 • Grubu: Ziyaretçi
 • ICQ:
 • Kayıt tarihi: --
 • Durumu:
 • Yorumları: 0
 • Makaleleri: 0
^
<a href="http://msknews24.ru/user/vorconar/">http://msknews24.ru/user/
vorconar/</a>
Alıntı
 • Grubu: Ziyaretçi
 • ICQ:
 • Kayıt tarihi: --
 • Durumu:
 • Yorumları: 0
 • Makaleleri: 0
^
<a href="http://www.xionserver.ru/user/hegolhot/">http://www.xionserve
r.ru/user/hegolhot/</a>
Alıntı
 • Grubu: Ziyaretçi
 • ICQ:
 • Kayıt tarihi: --
 • Durumu:
 • Yorumları: 0
 • Makaleleri: 0
^
<a href="http://atombroker.ru/forum/user/9513/">http://atombroker.ru/f
orum/user/9513/</a>
Alıntı
 • Grubu: Ziyaretçi
 • ICQ:
 • Kayıt tarihi: --
 • Durumu:
 • Yorumları: 0
 • Makaleleri: 0
^
<a href="http://volchki.ru/user/putakcoemi/">http://volchki.ru/user/pu
takcoemi/</a>
Alıntı
 • Grubu: Ziyaretçi
 • ICQ:
 • Kayıt tarihi: --
 • Durumu:
 • Yorumları: 0
 • Makaleleri: 0
^
<a href="http://gornoesp.ru/user/bunasSot/">http://gornoesp.ru/user/bu
nasSot/</a>
Alıntı
 • Grubu: Ziyaretçi
 • ICQ:
 • Kayıt tarihi: --
 • Durumu:
 • Yorumları: 0
 • Makaleleri: 0
^
<a href="http://vk-detmash.ru/user/vaserMar/">http://vk-detmash.ru/use
r/vaserMar/</a>
Alıntı
 • Grubu: Ziyaretçi
 • ICQ:
 • Kayıt tarihi: --
 • Durumu:
 • Yorumları: 0
 • Makaleleri: 0
^
<a href="http://ittech74.ru/user/protanow/">http://ittech74.ru/user/pr
otanow/</a>

Önceki Sonraki
Yukarı

Sitemize Hoşgeldiniz